Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

 

Diëtist:

Professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren.

 

Cliënt: 

Degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijk vertegenwoordigers.

 

Arts:

De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.

 

Praktijkadres:

De locatie waarop de praktijk van de diëtist gewoonlijk wordt uitgevoerd.

 

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts en praktijkadres.

 

Artikel 2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’ en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 

Artikel 3. Verwijzing en rapportage

In principe adviseert de diëtist de cliënt op basis van een formele verwijzing door de arts. De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling door middel van een rapportage bij start van de behandeling, afsluiten van de behandeling en een jaarlijkse rapportage indien de behandeling langer duurt dan 12 maanden.

 

Indien er gebruik wordt gemaakt van de Directe Toegankelijkheid van de diëtist is er geen formele verwijzing van de arts nodig en worden er alleen rapportages verstuurd na toestemming van cliënt.

 

Artikel 4. Verhindering en beëindiging behandeling

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar.

 

Afzegging dient persoonlijk, via de telefoon (eventueel ingesproken op het antwoordapparaat) of via het versturen van een e-mail te worden gedaan.

 

De diëtist kan de behandeling beëindigen indien deze naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

 

Artikel 5. Tarieven

Voor de behandeling aanvangt, deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Voor een voedings- of dieetadvies zijn geen BTW of andere wettelijke heffingen verschuldigd. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag.

 

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 klokuren per kalenderjaar (4 tot 6 consulten). In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis. I.v.m. de vrijgave van tarieven voor dieetadvisering vanaf 1 januari 2009, zijn er geen standaard tarieven voor dieetadvisering vastgesteld. Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’ heeft contracten afgesloten voor het verlenen van diëtetiek met alle zorgverzekeraars. Hierin zijn tevens prijsafspraken gemaakt voor de te verlenen diëtetiek binnen de vergoedingsmogelijkheden

 

De te declareren tijd bestaat uit de tijd die de patiënt in de spreekkamer bij de diëtist heeft doorgebracht (directe patiëntgebonden tijd) én de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden waarbij de patiënt niet aanwezig is (individueel dieetvoorschrift). De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste

consult.

 

Artikel 6. Declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3 en 5, zal de diëtist in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar (via VECOZO). Indien dit niet mogelijk of gewenst is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na de facturatiedatum overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’. De cliënt kan dit in sommige gevallen declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 7. Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 30 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

Artikel 8. Verschuldigdheid

Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de diëtist verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de diëtist bepalend, zulks behoudens tegenbewijs.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

 

Artikel 10. Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de klachtenfunctionaris en/of geschillencommissie van Klachtenloket Paramedici (030-3100929 of www.klachtenloketparamedici.nl).

 

Artikel 11. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd door Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wetten geven regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’ handelt conform deze wet.

 

Artikel 12. Materialen

De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en er kan gebruik worden gemaakt van ondersteunend voorlichtingsmateriaal dat aan u wordt verstrekt. Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’ is de enige met het copyright op de eigen materialen van Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’ te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van Voedings- en dieetadvies ‘De Waard’.

 

Een exemplaar van de algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.